Vedecký projekt

Vedecký projekt VMSP-II-0027-09

Firma BiomeDOX, spol. s r. o. získala grant Agentúry na podporu vedy a výskumu na projekt „Salivárny malondialdehyd ako marker oxidačného stresu pri stomatologických ochoreniach“. Projekt sme riešili v rámci výzvy pre malé a stredné podniky program VMSP-II-0027-09. Dostali sme podporu na úrovni 100 000 € z verejných zdrojov a preto výsledky zverejňujeme. Väčšina z nich už je opublikovaná v odborných časopisoch, na opublikovaní zvyšných výsledkov ešte postupne pracujeme. V prípade záujmu si môžete stiahnuť Záverečnú kartu projektu (ZK), Záverečnú odbornú (ZS1) a finančnú (ZS2) správu.

Čo sme teda zistili?

  1. Zaviedli sme merania viacerých markerov oxidačného stresu (malondialdehyd – TBARS, AOPP), karbonylového stresu (AGEs) a antioxidačného statusu (TAC, FRAS – FRAP)
  2. Zistili sme, že odberky slín Salivette, ktoré výrazne zjednodušujú odber slín, zároveň výrazne menia niektoré merané parametre (tu)
  3. Zistili sme, že markery oxidačného stresu v slinách sú v asociácii so stavom parodontu a zubov u detí (tu)
  4. Zistili sme, že markery oxidačného stresu v slinách sú v asociácii so stavom parodontu aj u dospelých (tu)
  5. Zistili sme, že salivárne markery oxidačného stresu u pacientov so spánkovým apnoe možno znížiť pomocou liečby pretlakovými maskami (tu)
  6. Zistili sme, že salivárne markery oxidačného stresu sú vyššie u pacientov s prekancerózami v ústnej dutine a že to je zrejme spôsobené nižšou expresiou antioxidačných génov (tu)

Projekt sme realizovali v rámci spoločného pracoviska s Ústavom Molekulárnej Biomedicíny (www.imbm.sk). Okrem publikácií v kvalitných zahraničných časopisoch medzi dôležité výstupy patrí aj diplomová a dizertačná práca, ktoré budú obhajované v 2013 a 2014. Nadviazali sme spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými klinickými pracoviskami. A počas riešenia projektu sme získali ďalší grant zameraný na sledovanie salivárnych markerov oxidačného stresu u pacientov so spánkovým apnoe (VEGA 1/0674/12).

Markery u nás merané Malondialdehyd – TBARS – Tiobarbituric acid reacting substances Najcitlivejšie voči oxidačnému stresu sú práve molekuly lipidov – tukov. Proces oxidačného poškodenia tukov sa volá lipoperoxidácia a malondialdehyd je najznámejší a najčastejšie používaný marker lipoperoxidácie. Hoci pri slinách meriame malondialdehyd rovnakým spôsobom ako v iných vzorkách, voláme výsledok substancie reagujúce s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS). Tento marker je veľmi senzitívny, ale často málo špecifický.

AOPP – Advanced oxidation protein products Oxidačnému stresu okrem lipidov podliehajú aj bielkoviny, hoci sú menej citlivé. Jedným z najlepších markerov oxidácie proteínov sú produkty pokročilej oxidácie proteínov. Je známe, že sa zvyšujú napr. v dôsledku pôsobenia kyseliny hypochlórnej pri zápale a aktivácii neutrofilov.

AGEs – Advanced glycation end-products S oxidačným stresom je úzko prepojený karbonylový stres. Okrem iných karbonylových zlúčenín ako glukóza môže karbonylový stres indukovať aj malondialdehyd ako marker lipoperoxidácie. Zároveň ale produkty karbonylového stresu môžu indukovať lokálny zápal a ten je spojený s oxidačným stresom. Súbor produktov karbonylového stresu nazývame Koncové produkty pokročilej glykácie. AGEs sú súhrnným parametrom a sú zvýšené napr. u diabetikov, pričom sa predpokladá, že priamo AGEs môžu výrazne participovať na tvorbe klinické komplikácie.

Fruktozamín Medzi menšie medziprodukty karbonylového stresu patrí aj fruktozamín. Aj tento marker je zvýšený reprodukovane u diabetikov, najmä neliečených alebo zle liečených. Môže byť ale vysoký aj u iných pacientov. Tento parameter vieme veľmi dobre merať v plazme, ale zatiaľ sa nám nepodarilo zaviesť meranie fruktozamínu v slinách. Intenzívne na tom pracujeme.

TAC – total antioxidant capacity Všetky mechanizmy zodpovedné za ochranu tkanív pred oxidačným stresom sa nazýva antioxidačný status. Dá sa merať rôznymi spôsobmi. Jedným z najrobustnejších je meranie tzv. celkovej antioxidačnej kapacity.

FRAS – FRAP  – FRAT – Ferrous reducing ability of saliva / plasma / tissues Alternatívnou metódou odhadu antioxidačných vlastností biologických tekutín alebo tkanív je sledovanie schopnosti vzorky redukovať železité katióny. Podľa toho, či sa meria v sline, plazme alebo v tkanivách tento marker označujeme skratkou FRAS, FRAP, respektíve FRAT.

Meranie Testosterónu

Your health is your most important asset. You should entrust it only to the best professionals.

Meranie markerov oxidačného stresu

Treatment choices perfectly match your goals of treatment complications with early intervention.

Štatistické analýzy

All team members at Medical Center have been trained thoroughly to assist in any situation.

Odborné preklady

Your treatment plan is designed for steady progress, with every phase promptly implemented.